Støtteordningen «Alle med i orientering»

25.07.2021 Norges Orienteringsforbund

Med støtte fra BUFDIR (Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet) har Orienteringsforbundet laget en støtteordning der klubber kan søke på midler for å dekke inn utgifter knyttet til idretten for barn og ungdom, der det er kjennskap til at økonomi er en barriere for deltagelse.

 

 

Med støtte fra BUFDIR (Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet) har vi i Norges Orienteringsforbund laget en støtteordning der klubber kan søke på midler for å dekke inn treningsavgifter, egenandeler til samlinger, startkontingenter, reise til konkurranser og utstyr for barn og ungdom opp til og med 19 år, der det er kjennskap til at økonomi er en barriere for deltagelse.

 

I tillegg vil det være en egen pott av midlene som vil gå til å søke om gratisplasser for å gi barn/unge mulighet til å delta på følgende ferie- og helgeaktiviteter:

 1. De lokale orienteringsleirene for barn; "o-troll leire» e.l.
 2. De lokale sommerskolene i orientering; "o-skolene"
 3. Hovedløpet og O-landsleieren

 

Gratisplassene kan søkes om for å gi barn og unge som på grunn av økonomi som barriere ikke deltar på disse ferie- og helgeaktivitetene. Inn i søknaden går da også reise til aktiviteten. Det oppfordres til å markedsføre disse gratis plassene til kommuner som har kontaktnettverk ut mot barn og ungdom som ønsker sommerferie aktivitet. I tillegg til å ta kontakt med organisasjoner som eksempel Røde Kors som jobber aktivt med å finne aktivitet for barn/ungdom.

 

Alle idrettslag som er medlem av Norges Orienteringsforbund, har mulighet til å søke på midlene. I tillegg vil vi i årets prosjekt følge ekstra opp klubber i følgende 5 kommuner; Oslo, Trondheim, Stavanger, Harstad og Sunnfjord.

 

 

Krav til søker:

 

 • Idrettslaget må være medlem av Norges Orienteringsforbund
 • Medlemmene det søkes om skal ikke navngis i søknaden
 • Støtten skal gå til barn og ungdom opp til og med 19. år
 • Søknaden skal sendes inn av leder i klubb/o-gruppa, sportslig leder, leder for rekrutering, leder for de aktive eller trener.
 • Foreldre/foresatte kan søke midler til barn/ungdom via klubb. Søknaden sendes inn fra klubb, og utbetalingen skjer til klubb som har ansvar for å dekke inn utgiftene/kjøpe inn utstyr.
 • Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av årsak til søknad, videre oppfølging i klubb og søknadssum. Se mal som skal benyttes til søknaden.
 • Det kreves at utgiftene det gis støtte til kan dokumenteres. Dokumentasjon skal sendes inn til gitt frist når søknaden innvilges.

 

 

Det gis støtte til følgende kategorier:

 1. Startkontingenter
 2. Treningsavgift
 3. Reisekostnader i forbindelse med konkurranser
 4. Egenandeler i forbindelse med klubbsamlinger og konkurranser
 5. Utstyr til trening og konkurranse (eks. kompass, brikke, o-tøy, o-sko)
  • Utstyr til barn og unge med funksjonsnedsettelse som lupe, kartstativ, staver m.m. kan det også søkes om.
 6. Gratisplasser for ferie- og helgeaktivitetene:
  • Lokale orienteringsleire (for både medlemmer og ikke-medlemmer)
  • Sommer o-skole (for både medlemmer og ikke-medlemmer)
  • Hovedløp og o-landsleier (for medlemmer)

 

Viktig:

 • Det gis ikke støtte til å dekke inn medlemsavgift i klubben
 • Det kan gis støtte på inntil kr. 3000 per medlem (for kategori 1-5)
 • Gratisplasser har ingen maksstøtte, her søkes det om å dekke egenandelen for deltagelsen
 • Det kan søkes om midler hele året. Søknaden behandles så raskt som mulig etter den er mottatt, og utbetalingen skjer deretter.
 • Vi vil opplyse klubbene dersom støtteordningen blir brukt opp før året er omme

 

Årets støtteordning har en ramme på kr. 190 000,-


 

Mal for søknaden finnes: her

 

 
N.B. Det skal ikke oppgis navn, eller andre sensitive opplysninger i søknaden

Søknaden sendes til Lone Brochmann; lonekarin.brochmann@orientering.no

 

Spørsmål:

Spørsmål om ordningen rettes til Lone Brochmann; lonekarin.brochmann@orientering.no