Spillemidler til utstyr - forsinkelser i søknadsprosessen

03.02.2020 Norges Orienteringsforbund

Mer informasjon kommer til klubbene i løpet av uken.

 

 

I forrige uke ble det informert om at klubbene skulle få informasjon om spillemidler til utstyr og søknadsprosessen rundt dette i uke 5. Men med bakgrunn i at Norges Idrettsforbund jobber med en ny nettløsning som skal brukes på årets søknader er det forsinkelser i prosessen.

Dessverre er nettløsningen litt forsinket.

Informasjon fra Norges Idrettsforbund om den kommende søknadsrunden sendes derfor ut til alle klubber og lag i løpet av uke 6, ikke uke 5 som de tidligere har vært skissert.  


Deretter vil Idrettsforbundet åpne opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar.


Ordningen gjelder for utstyr med fakturadato i 2019. Fakturaer med dato i januar 2020 skal være med i neste års søknadsrunde.

NIF åpner opp for søknader rundt månedsskiftet januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars.

Det er gjort tre endringer i retningslinjene sammenlignet med tidligere år.

  1. Det åpnes for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd på samme måte som særforbund. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr.
  2. Det åpnes for at idrettslag kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandel skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minimum 50 %.
  3. Leasingkostnader dekkes ikke, men det åpnes opp for at idrettslag som kjøper det leasede utstyret ved utløpet av leasingperioden kan søke om tilskudd for denne siste kjøpesummen under forutsetning av at utstyret tilfredsstiller kravene satt for kjøp av brukt utstyr, dvs at det har lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt.

 

Når det gjelder behandlingen av årets søknader så skal det skal tas i bruk en ny IT-løsning. Nytt av året er at alle vedlegg (fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger) skal legges ved søknaden.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan de søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

 

Orienteringsklubber har lov til å søke om støtte på følgende utstyr:

- Utstyrspakke til pre-o 
- Tidtakingsutstyr for elektroniske brikker
- Startklokke - Postenheter
- Utlånsbrikker til rekruttering
- Arrangementstelt


Alle støtte- og tilskuddsordninger for idrettslag i 2020 finner du en oversikt over:  her

 

Tekniske spørsmål rettes til Idrettens Support på tlf: 03615 eller e-post: support@idrettsforbundet.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til lonekarin.brochmann@orientering.no eller oystein.hildeskor@orientering.no.