Kretsledermøte: Utsetter endring av regel for premiering av utlendinger i NM

24.06.2020 Norges Orienteringsforbund

Under orienteringssesongen 2020 gjelder samme regler for NM-premiering som tidligere.
 

 

 

En vedtakssak og et par informasjonsaker var på agenda under dagens ekstraordinære kretsledermøte.


Innkalling og saksliste kan du se: her

 

Etter valg av ordstyrer og personer til å underskrive protokollen, grep Sondre Gullord – som altså var ordstyrer, ordet og tok en gjennomgang av det praktiske.

 

Deretter gikk en til eneste vedtakssak på agenda; ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 – som omhandler premiering av utenlandske statsborgeres under NM.

 

Styrets forslag til vedtak var å utsette implementering av vedtaket fra Kretsledermøtet høsten 2019 til 1. desember 2020.


Vedtaket fra Kretsledermøtet 2019 var at bare norske statsborgere kan motta premier i NM. Et vedtak som styret - under dagens ekstraordinære Kretsledermøte - nå foreslo å utsette implementeringen av.

 

Forslaget fra styret ble enstemmig vedtatt.


I klartekst: "Ikrafttredelse av endret konkurranseregel 7.1.3 og 7.1.4, vedtatt på kretsledermøtet 2019 utsettes til 1.12.2020.".

Dermed vil en i orienteringssesongen 2020 fortsette med samme regler for premiering av utenlandske løpere under NM som tidligere.


Styret ba i etterkant administrasjonen om at det gjøres et godt forarbeid før saken igjen blir tatt opp til behandling under det utsatte Forbundstinget i november.

 

Etter behandlingen av denne vedtakssaken, gikk en over til informasjonssakene som gjaldt terminliste høsten 2020 og status på forbundets økonomi.


Under førstnevnte informerte arrangementsansvarlig, Jan Arild Johnsen, om det som venter av nasjonale mesterskap utover høsten, samt ga råd til kretsene om hvordan en bør gjennomføre løpene de nærmeste månedene.

 

Til slutt ga assisterende generalsekretær, Øystein Hilderskor, en status på økonomien i forbundet etter en vår og forsommer preget av korona.