Hvordan skal norsk idrett utvikle paraidrettsatsningen?

19.10.2021 Norges Orienteringsforbund

Ønsker innspill fra idrettslag og andre som jobber med paraidrett.

 

Ønsker innspill fra idrettslag og andre som jobber med paraidrett.

Norges idrettsforbund er i gang med arbeidet for å utvikle en helhetlig strategi for norsk paraidrett, der breddeidrett og toppidrett er samlet i én felles overordnet strategi. 

 

Formål med strategien er at norsk idrett gjennom ambisjonen én idrett skal tilby like muligheter for alle, og at alle i møtet med norsk idrett skal oppleve respekt, kompetanse, inkludering og likeverd.

 

Målet er at hele organisasjonen skal stå mer samlet og ha en felles strategi for paraidretten innen bredde- og toppidrett samt alle fire målgrupper (utviklings-, bevegelses-, syns- og hørselshemmede).

 

Ønsker innspill fra idrettslag og andre som jobber med paraidrett 

En innspillsunde med de ulike organisasjonsleddene i norsk idrett er påbegynt for å få et grunnlag for å utarbeide en ny parastrategi. I denne innspillsrunden ønsker vi også å invitere idrettslag og andre som jobber med parautøvere om å bidra med sine meninger rundt prioriterte områder.

 

Det er utarbeidet en spørreundersøkelse, hvor det er åtte spørsmål rundt bredde- og toppidrett, anlegg, ledsagere og aktivtetshjelpemidler, kompetanse og kommunikasjon. Svarene i undersøkelsen vil bli benyttet til å se på prioriteringer innen de fem overordnede målområdene i strategien. Dette vil sammen med innspill fra innspillsmøtene i organisasjonen danne et grunnlag for videre arbeid med parastrategien.


Du kan delta i undersøkelsen via linken nedenfor:

Innspill paraidrettsatsning


Frist for dette er 20. oktober!