Første dag av Tinget i Trondheim

10.03.2018 Norges Orienteringsforbund

Innføring av ny NM-øvelse, positivitet og ambisjoner om økt mosjonsaktivitet.

 

Dagens Ting i Trondheim innledet ved hilsninger fra kommunalråd i Trondheim kommune, Sissel Trønsdal.

(fortsetter under bildet)

DSC_0518 (2)-470.jpg

Hilsen fra kommunalråd i Trondheim kommune.

 

Deretter var det inn i sakslisten - med godkjenning av forretningsorden, valg av funksjonærer og godkjenning av saksliste/tidsplan.

Så gikk en videre til at organisasjonssjef i Trøndelag Idrettskrets, Kjell Bjarne Helland, hadde innlegg om regionalisering i idretten.

Denne kan du se: her

(fortsetter under bildet)

DSC_0552 (2)-470.jpg

Organisasjonssjef i Trøndelag Idrettskrets.

 

Beretning og regnskap ble godkjent uten anmerkninger.

Og når da lå foran tidsskjema gikk en inn på innkomne forslag, hvor en innledet med to forslag om NM-programmet.

Først ble det enstemmig vedtatt å innføre en ny NM-øvelse i sprint, NM i utslagssprint («knock out sprint), som en første-mann-i-mål-øvelse.

Deretter ble det enstemmig vedtatt at NM-natt og NM-ultralang skal arrangeres annethvert år.

Forslag om at tur-o deltakere blir medlemmer av Norsk Orientering ble presentert av styremedlem Sondre Sande Gullord.

Denne kan du se: her

Etter en skikkelig lang og god debatt kom en frem til et omforent forslag:

1. Norsk Orientering vil øke mosjonsaktiviteten og arbeide for at denne aktiviteten bidrar til å øke medlemsmassen.
2. Forbundsstyret bes sette ned en arbeidsgruppe med todelt mandat basert på styrets saksframlegg og tingets drøftelser.
- Utarbeide forslag til hvordan en kan stimulere tur-orienteringsdeltakere til å melde seg inn i Norsk Orientering, og bli en del av allsidige klubbmiljøer
- Anbefale en utvikling av mosjonskonseptene i Norsk Orientering, herunder vurdere hvordan en kan styrke samarbeidet med Stolpejakten.
- Arbeidsgruppa legger fram sin anbefaling til kretsledermøtet 2018.

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Forslag fra forbundsstyret om å få fullmakt til å utrede overgang til ett stemplingssystem i Norsk Orientering ble debattert, og Ivar Maalen i Akershus og Oslo o-krets kom med et «motforslag».

Dette forslaget - om at forbundstinget ber forbundsstyret å utrede framtidig(e) stemplingssystem i Norsk Orientering. Saken framlegges til behandling på kretsledermøtet 2018 - ble vedtatt med 31 mot 10 stemmer.

Hedmark o-krets hadde et forslag om endret klassetilbud for barn og ungdom. Etter noe debatt ble dette til et omforent forslag med ordlyden - «Det settes ned et arbeidsutvalg som ser på klassetilhørighet for barn og ungdom. Saken behandles på Kretsledermøtet 2018.»

Dette forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 8 hvor president Astrid Waaler Kaas presenterte Strategi 2018 – 2020 på vegne av forbundsstyret.

Denne kan du se: her

Presidenten «timet» sitt siste innlegg, slik at hun fikk avrunde dagen med å si at det var motiverende å høre på både positive og konstruktive innspill på strategidokumentet.

 

Redaksjonskomiteen ble gitt tiden til i morgen med å forfatte et forslag til vedtak om dette.