Kretsledermøtet

Kretsledermøtet bestårav Forbundsstyret og kretslederne eller kretsstyremedlemmer med fullmakt fra kretsstyrene. Kretsledermøtet avholdes minst to ganger i tingperioden og sammenkalles av Forbundsstyrets leder eller når minst halvparten av kretslederne forlanger det.

Kretsledermøtet innkalles med minst 4 måneders varsel. Forslag som ønskes oppsatt på saklisten, må være Forbundsstyret i hende minst 8 uker før møtet. Forslag kan fremmes av Forbundsstyret og orienteringskretsene. Saksliste skal være utsendt til orienteringskretsene senest 3 uker før møtet. Forslag til endringer i konkurransereglene og likestilte regler som ikke er ført opp på utsendt sakliste kan ikke tas opp til behandling.

Kretsledermøtet er vedtaksført med det antall styremedlemmer og godkjente kretsrepresentanter som møter.

Kretsledermøtet skal vedta regler som angår arrangementer innen o-idretten og forutsetningene for slike arrangementer, med unntak av hvilke NM og likeartede løp som skal arrangeres. Et mindretall på minst 1/3 av de stemmeberettigede kan bringe saken inn for Forbundstinget til endelig avgjørelse.

Kretsledermøtet skal videre drøfte aktuelle saker og kan vedta henstillinger og gi Forbundsstyret råd i de saker det ønsker.

Kretsledermøtet 2018 finner sted 16.november 2018 på Quality Airport Hotell Gardermoen Øst.
 
Møtet arrangeres på samme sted og dagen før Norsk Orienterings kompetansehelg og vi håper alle deltakere på kretsledermøtet også vil delta på denne.

Påmelding til kretsledermøtet ordner du: her


Innkalling til Kretsledermøte 2018 finner du: her

 

Sakspapirer til Kretsledermøtet finner du: her


Vedlegg til sak 6.1 Mosjon og medlemskap finner du: her  

 

Kretsledermøtet 2017 ble avholdt fredag 17. november:

Protokoll Kretsledermøte 2017
 

Vedlegg til protokoll Kretsledermøte 2017

 

 

Innkalling

Sakspapirer

 

Kretsledermøtet 2016  ble avholdt på Gardermoen fredag 18. november 2016 på Comfort Hotel RunWay.

 

Saksliste og tidsplan Kretsledermøtet 2016

 

Protokoll NOFs kretsledermøte 2016-signert

 

Sakspapirer til Kretsledermøtet 2015:

Saksdokumenter KLM 2015

Signert protokoll kretsledermøtet 2015

 

Nedenfor ser du dokumentene som dannet grunnlaget for innledningene under de ulike punktene på Kretsledermøtet høsten 2015:

 

Innledninger Kretsledermøte 2015