Forbundsstyret

 

Forbundsstyret består av president, visepresident, tre styremedlemmer med særskilt fagansvar, et frittstående styremedlem og to varamedlemmer.

Du kan se spillereglene for styret: her

Forbundsstyret møtes 8-10 ganger pr år. Saker som ønskes behandlet sendes til administrasjonen senest to uker før styremøte.

Forbundsstyret vedtok i styremøte 22. april 2016 de fremlagte retningslinjene til refusjon og kostnadsdekning ved styrearbeid med de justeringer som fremkom i møtet.

Retningslinjene ser du nedenfor.

Forbundsstyret vil videreføre den gode tradisjonen for åpenhet og transparens. Forbundsstyret vedtok full åpenhet rundt forbundets virksomhet, ressursbruk og regnskap, med de begrensninger som er dekket av norsk lov mht personvern. Styret vil gjøre tilgjengelig styremedlemmers og GS sine reiseregninger på forespørsel.

Eventuelle kostnader i forbindelse med fremleggelse av dette, må dekkes av den som etterspør opplysningene, slik at dette ikke belastes fellesskapets knappe ressurser.

Les mer: her
 

 

I bunnen av siden ser du sakslister og protokoller fra styremøtene.

Forbundsstyret består av:

President
2023_Leif_Størmer-portrett-kopi-250.jpg

Leif Størmer
Adresse: Østenga 23, 1349 Rykkinn
Telefon: 917 72 987
Epost: leif.stormer@gmail.com

Visepresident

Ingrid Okkenhaug (2)-250.jpg

Ingrid Okkenhaug
Adresse: Frode Rinnans veg 86, 7050 Trondheim
Mobil: 476 60 082
E-post: ingokk94@gmail.com


Styremedlem med særskilt ansvar for bredde og opplæring:

 

Rune Christiansen
Adresse: 
Mobil: 415 54 905
E-post: rune.christiansen@lyse.net
 
Styremedlem med særskilt ansvar for landslag og toppidrett:

2019_Hanne_Staff-3-250.jpg
Hanne Staff
Adresse: Kvernstuveien 43, 1482 Nittedal  
Telefon: 419 00 372
E-post: Hanne.Staff@olympiatoppen.no

Styremedlem med særskilt ansvar for arrangement, teknikk og lovverk:

Dag Ausen-2018.png
Dag Ausen
Adresse: Hubrovegen 34, 3940 Porsgrunn
Telefon mobil: 930 59 316
E-post: Dag.Ausen@imatis.com

Styremedlem:

Anna Sofie Hoff (2)-250.jpg

Anna Sofie Hoff
Adresse: Skibberhei 42A, 4817 His
Telefon: 916 96 478 
E-post: annsofhoff@gmail.com

Varamedlem 1


2020_Marta_Ulvensøen-2 (2)-250.jpg
Marta Ulvensøen
Adresse: 
Telefon: 974 19 363
E-post: martaulv@gmail.com

Varamedlem-2

Kenneth v2_empthumb-250.jpg

Kenneth Viken
Adresse: 
Telefon: 901 89 856
E-post: kenneth_viken@hotmail.com

 

Styrets oppgaver

(fra Forbundets lover)

Norges Orienteringsforbund ledes og forpliktes av Forbundsstyret, som er forbundets høyeste myndighet mellom forbundstingene.

Forbundsstyret skal:
1) Iverksette Forbundstingets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser.
2) Forestå forbundets daglige ledelse, representere dette utad og utøve dets faglige myndighet.
3) Påse at NOFs midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på Forbundstinget eller av overordnet organisasjonsledd. Forbundstyret skal videre påse at NOF har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen, og har en forsvarlig økonomistyring. Jfr. NIFs lov § 2-17.
4) Arbeide med saker som er nevnt i § 3.
5) Oppnevne medlemmer av råd og utvalg etter oppdrag fra Forbundstinget eller som Forbundsstyret finner påkrevet, samt utarbeide mandat, instrukser og retningslinjer for disse.
6) Vedta delegeringsreglement.
7) Inngå avtaler om mediarettigheter knyttet til orienteringsaktiviteter, jfr. § 18 og NIFs lov § 14-2.
8) Bestemme administrasjonsordningen, ansette generalsekretær, fastsette lønn og arbeidsinstrukser for de tilsatte og bestemme hvem som kan forplikte forbundet økonomisk.
9) Fastsette regler og satser for tillitsvalgtes godtgjørelse, jfr. § 6.
10) Oppnevne representanter til internasjonale møter og kongresser, og foreslå aktuelle kandidater til IOFs styre og underliggende komitéer.
11) I samråd med norsk medlem av IOFs styre og komiteer diskutere NOFs standpunkt i internasjonale idrettspolitiske og idrettsfaglige saker.
12) Følge opp saker om forgåelser og overtredelse av dopingreglene i henhold til NIFs lov kapittel 11 (Straffebestemmelser) og 12 (Doping), jfr § 9.
13) Ha det overordnede ansvar for utarbeiding av terminliste.
14) Bestemme tid, sted og deltakerantall for Norgesmesteskap og likeartede løp, oppnevne teknisk delegert og overvåke organisasjonsmessige opplegg for disse konkurransene.
15) Vedta retningslinjer for deltakelse i internasjonale mesterskap, landskamper og internasjonale konkurranser, fastsette troppenes størrelse, ta ut representasjonsløpere og oppnevne ledere.
16) Utarbeide årsberetning og regnskap samt forslag til langtidsplan og langtidsbudsjett, bestemme tid og sted for Forbundstinget og sørge for innkalling og de nødvendige forberedelser til dette.
17) Arbeide for at tvister med tilknytning til NOF eller underordnede organisasjonsledd med endelig virkning søkes løst innen NOFs egne styrende og dømmende organer.


Forbundstyret kan oppnevne arbeidsutvalg blant sine medlemmer og utarbeide retningslinjer for dette.
Forbundstyret skal holde møter når presidenten bestemmer det, eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.
Til styrets møter innkalles norsk medlem av IOFs styre og komiteer når internasjonale saker og spørsmål skal behandles. Representantene møter med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.
Forbundsstyret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Det skal føres protokoll fra alle forbundsstyremøter.

Protokoller styremøter 2024 Protokoller styremøter 2023 Protokoller styremøter 2022 Protokoller styremøter 2021 Protokoller styremøter 2020 Protokoller styremøter 2019 Protokoller styremøter 2018 Protokoller styremøter 2017 Protokoller styremøter 2016 Protokoller styremøter 2015 Sakslister styremøter Årsberetninger

Generalsponsor

Hovedsponsorer